Julia Aronson

ילידת 1980, מוסקבה למדה ב-The art students league of NY ובמדרשה בבית ברל גרה בירושלים, בקהילת הקיבוץ העירוני בית ישראל בגילה, חלק מ"סטודיו משלך", עובדת בסדנאות האמנים בטדי.

Works By Julia Aronson